ឈីលី

More: សាន់ត្យាហ្គោ , សានផេឌូដឺអាតាកាម៉ា , Viña del Mar , កោះអ៊ីស្ទើរ , Valparaiso , អារីកា , Puerto Natales , Putra , កោះរ៉ូប៊ិនសុនគិសស៊ូ , កាម៉ាម៉ា , Temuco , Puerto Montt , ឈីលី -Chiico , Puerto Varas , Pichilemu , Curico