អាហារ

More: អត្ថបទដែលឆ្ងាញ់ , បង្អែម , អាហាររបស់ពិភពលោក , ទៅ mistress នៃចំណាំ , ទទេ , ភេសជ្ជៈ , អ្នកជំនួយការផ្ទះបាយ , ចម្អិនអាហារសម្រាប់កុមារ