ស្វ៊ីស

More: ប៊ឺន , លូសឺន , ហ្សីរិច , បាស៊ែល , ហ្សឺណែវ , Lausanne , Lugano , St. Gallen , Zermatt , Montreux , Vevey , Lauterbrunnen , Engelberg , ផ្លូវម៉ូរីស , ដាវសស , Schaffhausen