សាធារណរដ្ឋឆេក

More: ប្រាក , Český Krumlov , Pardubice , Kutna Hora , អ័ររ៉ាវ៉ា , Karlštejn , Turnov , Mikulov , ជីស៊ីន , Liberec , ភ្នំធំ ៗ , Pilsen , Karlovy Vary , រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ