អាហ្សង់ទីន

More: Buenos Aires , Córdoba , ម៉ាដូដា , សានខាលដឺដឺបារីឡូច , El Chalten , សាន់ជូអាន , សានម៉ាទីនដឺឡាសអេនស៍ , Entre Rios , សានវ៉ាលវ៉ាឌឺដដឺ Jujuy , សាន់តារ៉ូសា , Puerto Iguazu , Viedma , សាន់ត្យាហ្គោដឺអ៊ីស្ទ័រ , Neuquén