ផ្ទះ

More: រចនាផ្ទៃក្នុង , រុក្ខជាតិ , អនុញ្ញាតសត្វចិញ្ចឹម , ផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះ , ការកំសាន្ត , ដោយដៃរបស់អ្នក , ថ្ងៃឈប់សម្រាក , អនាម័យ