មាតុភាព

More: ការមានផ្ទៃពោះ , កុមារនិងថែទាំគាត់ , សុខភាពរបស់កុមារ , ទារកអាយុក្រោម 1 ឆ្នាំ , ការធ្វើទារក , ខ្ញុំចង់បានកូន , វ័យជំទង់ , ការសម្រាលកូន