អាមេរិកខាងជើង

More: ប៉ាណាម៉ា , ប្រទេសហុងឌូរ៉ាស , បាបាដូស , ចាម៉ៃកា , កូស្តារីកា , បេលី , ហ្គ្រើណាដា , ទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ