អ៊ីស្រាអែល

More: យេរូសាឡិម , Tel-Aviv , Kiryat Shmona , Beit Shemesh , Tiberias , Safed , Netanya , ហៃហ្វា , អាស្កាឡូន , ណាសារ៉ែត , Afula