ប្រទេសប៉េរូ

More: លីម៉ា , Cusco , Trujillo , អ៊ីកា , អ័រគីភី , Puno , Pisco , កាចាម៉ាកា